Obchodní podmínky

Zoznam platobných metód
Pri osobnom odbere u nás je možná úhrada kartou, v hotovosti, alebo vopred prevodom a online kartou.
Pri nákupe na diaľku pomocou prepravnej služby je možná platba vopred prevodom, online kartou, alebo na dobierku.
Dobierku je možné uhradiť v hotovosti, alebo pomocou platobnej karty.
Tovar objednaný s formou úhrady prevodom, bude odoslaný v deň doručenia platby, alebo nasledujúci deň po obdržaní platby na účet.

EET (elektronická evidencia tržieb)
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pre nákup u inComputer s.r.o.

Vymedzenie pojmov:
Kupujúci: môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ
Spotrebiteľ: Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
Podnikateľ: Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Prevádzkareň:
U Pekáren 1644/1a,
102 00 Praha 15 - Hostivař

Predávajúci - fakturačná adresa:
inComputer s.r.o.
IČ: 26295938
Síedlo: U Pekáren 1644/1a,
102 00 Praha 15 - Hostivař,
C 42389 uvedená u súdu v Prahe

Slovenský účet EUR:
č.ú.: 4027476015 / 7500

presný název prijemca:  inComputer s.r.o.
IBAN SK9875000000004027476015
SWIFT CEKOSKBX
Splatnosť (dní) 3

Pravidlá nákupu
Návrh a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky http://www.incomputer.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Ceny tovaru sú uvedené priamo pri každom výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu, prípadne do vypredania zásob.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu, buď odoslaním požiadavky na email obchod@incomputer.sk prípadne telefonicky na číslo +420 608 146 134.

Doba rezervácie tovaru na osobné odber je 7 dní od prijatia objednávky.
Potom bude stornovaná.
Doba rezervácie tovaru pre platbu prevodom dopredu je 7 dní.
Pokiaľ do tejto doby nebude platba doručená na náš účet, bude objednávka stornovaná.

Informáciu o storne objednávky zasielame na email a SMS na Vami uvedené kontaktné údaje. V prípade, že sú tieto údaje vyplnené chybne, informácie nebudú dodané. Ak sa potrebujete dohovoriť na individuálnom termíne vyzdvihnutie, je toto možné na emailu obchod@incomputer.sk prípadne telefonicky na čísle +420 608 146 134.

Neprevzaté zásielky: ak zákazník neprevezme objednaný tovar, vzniká tým predávajúcemu škoda na dopravnom a balnom, ktorá bude zákazníkovi účtovaná a v prípade nezaplatenia exekučne vymáhaná. V súlade so zákonom.

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade vypredania zásob, alebo zjavné chyby v cene tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady si kupujúci hradí sám.

Ak je k tovaru objednaná úprava, ako napríklad navýšenie ram, výmena disku, inštalácia balíčka prípravy produktu, a pod., Alebo akékoľvek ďalšie úpravy, požadujeme úhradu vopred prevodom.

Pokiaľ bude tento tovar vrátený, budeme požadovať úhradu uvedenie veci do pôvodného stavu.

Podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty sme povinní u vystaveného daňového dokladu preukázať vierohodnosť pôvodu, neporušenosť jeho obsahu a jeho čitateľnosť. Obsah daňového dokladu v listinnej aj v elektronickej podobe musí zostať od doby jeho vystavenia po ukončení lehoty na jeho uchovávania nezmenený. Z toho dôvodu nemožno na už vystavenom daňovom doklade meniť údaje odberateľa. Akonáhle sú tieto vstúpili do systému, nemôže dôjsť k ich ďalšie editovanie. Zmena údajov je možná jedine na objednávke, pred vystavením daňového dokladu.

Ak odberateľ neoznámi v rámci obchodnej transakcie dodávateľovi svoje IČ DPH, má sa za to, že pri nadobudnutí plnení vystupuje ako fyzická / právnická osoba nezdaniteľná.
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
Kupujúci - podnikateľ nemá nárok vrátenia tovaru do 14 dní. Ak nám kupujúci podnikateľ odošle v tejto lehote tovar, bude mu odoslaný späť na jeho náklady.
Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku v lehote štrnástich dní. Lehota beží od dňa uzavretia zmluvy a ak ide o:

kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

Ak nebol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na odstúpenie. Ak však bol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, beží dvojtýždňové lehota na odstúpenie od dňa, kedy spotrebiteľ poučenie dostal.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy

budeme požadovať úhradu uvedenie veci do pôvodného stavu. Napríklad reinštalácia systému, výmena hdd, ssd, ram a podobne.

zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal a to na vlastné náklady.

predávajúci vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy,

všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie k zákazníkovi, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.
Pokiaľ tu vznikli ďalšie náklady, ako napríklad bankové poplatky za platbu dobierky platobnou kartou, alebo platbu platobnou kartou na predajni. Budú tieto poplatky zákazníkovi účtované.
Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
Úhradu takto vzniknutých nákladov môže predávajúci po spotrebiteľovi vyžadovať.
V prípade predaja tovaru v akcii s doplnkovým predmetom, tvorí tento predmetom tiež súčasť dodávky. V prípade vrátenia tovaru sa vratka vzťahuje aj na tento doplnkový predmet.
Pokiaľ nebude s tovarom vrátený, bude poškodený prípadne inak znehodnotený, predávajúci si vymiňuje právo odpočítať od ceny vráteného tovaru náklady na obstaranie prípadne uvedenie do pôvodného stavu doplnkového predmetu a to až do výšky bežnej nákupnej ceny takéhoto predmetu v čase predaja akciového tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne, uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby,
o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzor tlačiva odstúpenie od zmluvy

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku je právo spotrebiteľa nie podnikateľa.
V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká.

Typy tovar, akosť pri prevzatí, záruka za akosť

Typy tovaru
Tovar predávaný na stránkach www.incomputer.sk je použité, ak nie je výslovne uvedené inak. Informácie o type je uvedená u každého tovaru zvlášť to v detaile produktu
 
Nový tovar
Označenie pre všetky nové produkty zo štandardnej distribúcie
 
Použitý tovar
Použitý tovar - výpočtová technika za bezkonkurenčné, výpredajové ceny. Tieto produkty prevažne pochádzajú z operatívnych lízingov či odkupov od veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú často profesionálne kontrolou priamo výrobcom zariadenia. V rámci tohto procesu je zaistená maximálna kvalita, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami zariadení iba u nás. Nevykonáva sa výmena batérií, ktoré sa považujú za spotrebný tovar, a preto zostávajú pôvodné.
 
Použitý tovar - B kategorie
Použitý tovar - výpočtová technika za bezkonkurenčné, výpredajové ceny. Tieto produkty prevažne pochádzajú z operatívnych lízingov či odkupov od veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú často profesionálne kontrolou priamo výrobcom zariadenia. V rámci tohto procesu je zaistená maximálna kvalita, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami zariadení iba u nás. Nevykonáva sa výmena batérií, ktoré sa považujú za spotrebný tovar, a preto zostávajú pôvodné. Kusy môžu mať povrchová poškodenie zodpovedajúce pravidelnému užívateľskému používanie, chýbajúce záslepky portov či kozmetické defekty neovplyvňujúci samotnú funkčnosť zariadenia.
 
Predvádzacie tovar
Krátkodobo použitý tovar - predstavuje naprosto jedinečnú alternatívu k novým produktom. Ide predovšetkým o nevyprodané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, kupujúci môže dostať to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru. Veľmi často môžete tiež využívať plnej či skrátenej továrenské záruky v autorizovaných servisných strediskách výrobcu, rovnako ako nadštandardného servisu inComputer.
 
Predvádzacie tovaru - B kategorie
Krátkodobo použitý tovar - predstavuje naprosto jedinečnú alternatívu k novým produktom. Ide predovšetkým o nevyprodané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, kupujúci môže dostať to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru. Veľmi často môžete tiež využívať plnej či skrátenej továrenské záruky v autorizovaných servisných strediskách výrobcu, rovnako ako nadštandardného servisu inComputer. Kusy môžu mať povrchová poškodenie zodpovedajúce pravidelnému užívateľskému používanie, chýbajúce záslepky portov či kozmetické defekty neovplyvňujúci samotnú funkčnosť zariadenia.
 
Fotografie tovar použité na stránkach www.incomputer.sk sú iba ilustratívne. Spoločnosť inComputer s.r.o. sa zaoberá predajom výpočtovej techniky zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu môžu mať zariadenie cudzojazyčné klávesnica doplnené o profesionálnu prelepky s českou jazykovou sadou. Operačný systém je vždy v slovenskom jazyku a plne lokalizovaný tak, aby bola zariadenie okamžite pripravená na použitie. U použitých kusov sa zmluvná záruka za akosť nevzťahuje na batérie a môže vzniknúť odchýlka parametrov a príslušenstva od originálnej špecifikácie výrobcu.
 

Akosť pri prevzatí - práva z chybného plnenia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:
má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa
vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy
je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

Právo z chybného plnenia sa neuplatňuje:
u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim
ak to vyplýva z povahy veci.

Predávajúci a kupujúci môžu dojednať skrátenie doby pre uplatnenie práv z chybného plnenia na polovicu zákonnej doby.
Kupujúci môže požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
Doplnkový predmet (darček) nie je dodaný na základe kúpnej zmluvy, ale na základe zmluvy darovacie, teda u neho nie je možné uplatňovať práva z vád tovaru. Tých sa možno domáhať len v prípade tovaru zakúpeného, ??nie darovaného.

Záruka za akosť
Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záruka za akosť je zmluvnou v dĺžke 0-36 mesiacov a je uvedená u každého tovaru zvlášť priamo v detaile produktu. Je uvedená tiež na nákupnom doklade.

Pri nákupe na IČ sa môže záručná doba líšiť. Toto je uvedené v dolnej časti nákupného dokladu.

Partner GOLD je špeciálny veľkoobchodný program určený pre podnikateľov v oblasti výpočtovej techniky. Existuje osobitná cenová politika a ďalšie podmienky ako 30-dňová záruka. Záručná doba plynie z odovzdania tovaru kupujúcemu; Ak bola položka odoslaná na základe zmluvy, bude plynúť od dojenia položky do miesta určenia. Ak je zakúpený tovar uvedený do prevádzky niekým iným, než je predávajúci, záručná doba sa spúšťa až od dátumu uvedenia tovaru do prevádzky, ak kupujúci nariadil uvedenie do prevádzky najneskôr tri týždne po doručení položky a riadne a včas poskytol potrebnú spoluprácu na vykonávanie služby.

Záruka kvality sa vzťahuje na predávajúceho, s ktorým bola položka zakúpená. Ak je však iná osoba uvedená v záručnom certifikáte na opravu, ktorá je bližšie k miesta predávajúceho alebo k miesta pre kupujúceho, kupujúci uplatňuje právo na opravu s osobou, ktorá je určená na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru.

Ak kupujúci uplatní záruku kvality, predávajúci písomne potvrdí záruku, ako aj opravu a trvanie záruky.

Reklmácia poškodené zásielky
Ak je zásielka počas prepravy poškodená prepravná služba, je zodpovednosťou zákazníka nahlásiť to dopravcovi do 3 dní od doručenia zásielky. Telefón 225 331 500
info@ppl.cz. Zákaznícky servis hodín sú od 8 hod do 6 hod vo všedné dni, soboty od 8 hod do 16 hod.

Mimosúdneho riešenia sporov
vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim sú riešené všeobecnými súdmi. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne urovnanie spotrebiteľského sporu podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, o práve na mimosúdne urovnanie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo servisnej zmluvy. Subjekt oprávnený vykonávať mimosúdne urovnanie sporu je český obchodný kontrolný úrad. Viac informácií je k dispozícii na internetovej stránke
www.COI.cz. Mimosúdne vyrovnanie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa a len vtedy, ak spor nebol vyriešený priamo s predávajúcim. Žiadosť sa môže podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď si spotrebiteľ prvýkrát uplatnil svoje právo na predávajúceho. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne urovnanie sporu online prostredníctvom platformy RSO dostupnej na internetovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci môže tiež kontaktovať kupujúceho o radu o svojich právach spotrebiteľov na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna alebo telefonicky 299 149 009. dozor nad dodržiavaním predpisov podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, vykonáva český obchodný kontrolný úrad (www.COI.cz).

Zásady ochrany osobných údajov
viac tu 

Ďalšie Informácie

Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení / batérií

sme hrdí na ohľaduvlastný environmentálny správania, takže vám poskytneme možnosti jednoducho a bezplatne odovzdať svoje dôchodku elektrických zariadení/batérií. Zariadenia, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, sa označia nasledujúcim symbolom:

Ako sa zbaviť starého spotrebiča/batérie?

-prostredníctvom verejne dostupnej siete na zber systému REMA, ktorá je určená na spätné získavanie, pozri http://www.remasystem.cz/sberna-Mista/
-prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete, ktorá je určená na Take-back, pozri
https://isoh.MZP.cz/registrmistelektro
-v prípade batérií je možné objednať zberný kontajner domov familybox, celá nádoba sa potom dodáva prostredníctvom služby re:Balík
-v prípade množstva do 20 kg je možné použiť službu
Re: balíček
-v prípade množstiev nad 20 kg a viac je možné využiť služby
buď lenivý - v mieste
predaja na adresu kamennej shop pozri vyššie, adresa areálu môže
byť použitý

Spoločnosť inComputer s.r.o. rieši elektrický odpad v systéme REMA. Fakturovaná cena zahŕňa poplatok za recykláciu. Výška poplatku a informácie o zberných miestach možno nájsť na www.remasystem.cz.Spoločnosť inComputer s.r.o. uzavrela zmluvu o kombinovanej výkonnosti podľa zákona č. 477/2001 Zb. a je klientom oprávnenej obalovej spoločnosti EKO-KOM a.s., kde je uvedená pod SML. Č.: KS20180000864. Ubezpečujeme, že tovar, s výhradou zákona č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách výrobkov a príslušných vládnych nariadeniach, bol vydaný vyhlásenie o zhode.

Záverečné ustanovenie
vzťahov a akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy budú vyhodnotené výlučne v súlade s uplatniteľným právom Českej republiky a budú vyhodnotené súdmi Českej republiky. Ak je ustanovenie podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, namiesto neplatných ustanovení, vykoná sa ustanovenie, aby sa neplatné ustanovenie zosúladí s neplatným ustanovením. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú

platné a účinné od 4.5.2020
a nahrádzajú predchádzajúcu verziu OP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP bez predchádzajúceho upozornenia.