Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Úvodné vymedzenie pojmov

Kupujúci:
 Môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ:
 Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

Podnikateľ:
 Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Predávajúci:
inComputer.sk s.r.o.
Blumentálska 7896/19
811 07 Bratislava

IČ: 54256216
DIČ: 2121620556
IČ DPH: SK2121620556

E-mail: fakturacia@incomputer.sk

 
 Slovenský účet CZK
 č.ú. 288895586 / 0300

Slovenský účet EUR
 č.ú. 288896255 / 0300IBAN: CZ9703000000000288896255SWIFT: CEKOCZPP

Ako reklamovať alebo vrátiť tovar?

Vyplniť jeden formulár,

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Formulár pre reklamáciu

priložiť ho k produktu a zaslať všetko na adresu:

Blumentálska 7896/16
811 07 Bratislava

1. Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014.
 Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch: ak je vada je na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny, ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti), je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením, vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.

2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzke. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

3. Doručenie tovaru k reklamačnému konaniu a úhrada nákladov spojených s dopravou zariadenia

Reklamované zariadenie je možné zaslať poštou na náklady odosielateľa priamo predajcovi zariadenia, popr. ho odovzdať do reklamačného konania v akomkoľvek obchodnom mieste našej spoločnosti. Odovzdaný produkt bude následne, na naše náklady, preposlaný priamo predajcovi na vybavenie Vašej požiadavky. Náklady na odoslanie tovaru je možné kupujúcemu zo strany predajcu uhradiť spotrebiteľovi (nie podnikateľovi) v prípade uznaného reklamačného konania a dodania podacieho lístka k zásielke. Na základe neho budú preplatené náklady v obvyklej výške pre daný typ zásielky (nie prémiové a inak nadštandardne spoplatnené služby). Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Napr. podľa cenníka Slovenskej pošty "Balík do ruky". Vrátenie tovaru späť spotrebiteľovi (nie podnikateľovi) prebehne bezplatne, na náklady našej spoločnosti.

Pozor: Reklamácia musí byť zaslaná na adresu našej prevádzky bezplatne. Zásielky zaslané na dobierku, alebo na inú adresu, napríklad na poštu, nepreberáme.
 Kupujúci - podnikateľ nemá nárok na poštovné v prípade neuznaných, ale aj uznaných reklamácií.

Neručíme za dáta, odporúčame dôležité dáta zálohovať na iné zariadenia.

4. Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností. Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať. Predávajúci vyhlasuje, že pokiaľ tovar v rámci vybavenia reklamácie vymení, poskytuje kupujúcemu novú lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia v dĺžke 24 mesiacov. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania, alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

5. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu,

a) v prípade kupujúceho – spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. b) v prípade kupujúceho – podnikateľa: podnikateľ nemá nárok na vybavenie reklamácie do 30 tich dní. Reklamácia bude vybavená do doby nevyhnutne nutnej na vybavenie, najneskôr do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť. Reklamovaný predmet vydá dodávateľ po vybavení reklamácie iba pri predložení originálu potvrdenia o prevzatí tovaru, predložení štátneho dokladu (dokazujúca oprávnenosť príslušnej osoby) so zhodným menom ako je na kúpnej zmluve či doložením, že preberajúci je štatutárnym orgánom spoločnosti či subjektom oprávneným za ňu konať v súvislosti s uzavretou príslušnou kúpnou zmluvou.

Na softvér sa záruka nevzťahuje, pretože ho môže užívateľ poškodiť nevhodným používaním. Reklamácia, kde bude poškodený operačný systém, alebo iné programy nebudú uznané a bude účtovaná doprava späť k zákazníkovi.

Kupujúci - podnikateľ nemá nárok na vrátenie peňazí, alebo výmenu tovaru pri 3-tej rovnakej závade, alebo 4-tej rôznej závade.

6. Skladné

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy bol o jej vybavení informovaný, bude predávajúcim účtované skladné za uloženie veci vo výške 50,- Kč za každý začatý deň omeškania. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne z vybavenej reklamácie ani do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o jej vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže podľa vyššie uvedeného postupovať cestou svojpomocného predaja podľa § 2126 a nasl. Občianskeho zákonníka, keď v prípade omeškania strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet predlievajúceho vhodným spôsobom predať potom, čo predlžujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie.

7. Akosť pri prevzatí

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 Občianskeho zákonníka, teda: tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, tovar sa hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, keďže predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

8. Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, keď by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

9. Náklady reklamácie a riešenie sporov

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd.

10. Zmluvná záruka za akosť

Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje niečo iné.