Obchodné podmienky

Základné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť inComputer.sk s.r.o., IČO 54 256 216, so sídlom Blumentálska 7896/19, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 157389/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „inComputer“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.incomputer.sk v sekcii „Kontakt“.

Vymedzenie pojmov:
Kupujúci: môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ
Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.


Podnikateľ: Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Prevádzkareň:

inComputer.sk s.r.o.
Blumentálska 7896/19
811 07 Bratislava

Predávajúci - fakturačná adresa:

inComputer.sk s.r.o.
IČ: 54 256 216

Sídlo:

Blumentálska 7896/19
811 07 Bratislava
Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 157389/B

Bankový účet EUR:
č.ú.: 4029885859 / 7500

presný názov príjemca:  inComputer.sk s.r.o.
IBAN SK67 7500 0000 0040 2988 5859
SWIFT CEKOSKBX

 

 Formulár tlačiva odstúpenie od zmluvy

Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre kupujúceho spotrebiteľa

Predávajúci oznamuje kupujúcemu spotrebiteľovi

 1. Tovar predávaný na stránkach www.incomputer.sk je použitý, ak nie je výslovne uvedené inak
 2. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy)
 3. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované (úprava tovaru napríklad navýšenie RAM, výmena disku, inštalácia balíčka prípravy produktu, a pod.)
 4. ceny tovarov a služieb sú na webe www.inComputer.sk uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky
 5. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom plnenia niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, tak odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Toto odstúpenie od zmluvy musí zaslať na adresu predávajúceho, na e-mailovú adresu obchod@incomputer.sk, oznámiť osobne na predajni, oznámiť prostredníctvom telefonátu. Odporúčame využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 1. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
  2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
  3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  5. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty
 2. Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo
 3. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve inComputer.sk, pričom registrovaní užívatelia majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile na webu www.incomputer.sk
 4. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť na emaile obchod@incomputer.sk, prípadne sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru
 5. v prípade pred objednávky tovaru kupujúcim je cena takéhoto tovaru len predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude predávajúci kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru a prípadný rozdiel medzi predbežne zaplatenou cenou a kúpnou cenou bude vrátený predávajúcim, alebo kupujúcim doplatený pred dodaním tovaru pokiaľ sa kupujúci nerozhodne pred objednávku zrušiť. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (viac ako 14 dní) má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 6. predávajúci týmto informuje kupujúceho, že zabezpečuje bezplatný spätný odber niektorých elektrozariadení, batérií a akumulátorov za podmienok stanovených nižšie. 

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade

 • vypredania zásob
 • zjavné chyby v cene tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Návrh a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky www.incomputer.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Ceny tovaru sú uvedené priamo pri každom výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu, prípadne do vypredania zásob.
Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu, buď odoslaním požiadavky na email obchod@incomputer.sk prípadne telefonicky na číslo +421 947 902 907

Informáciu o storne objednávky zasielame na email a SMS na uvedené kontaktné údaje. V prípade, že sú tieto údaje vyplnené chybne, informácie nebudú dodané. Ak sa potrebujete dohovoriť na individuálnom termíne vyzdvihnutie, je toto možné na emailu obchod@incomputer.sk prípadne telefonicky na čísle +421 947 902 907.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady si kupujúci hradí sám.

Ak odberateľ neoznámi v rámci obchodnej transakcie dodávateľovi svoje IČ DPH, má sa za to, že pri nadobudnutí plnení vystupuje ako fyzická / právnická osoba nezdaniteľná.
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám

Ceny

Všetky ceny uvedené na www.incomputer.sk sú zmluvné, aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby informačného systému či pochybeniu personálu predávajúceho. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci o tom bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru)
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

 

Zoznam platobných metód:
Pri osobnom odbere na predajni je možná úhrada

 • Platobnou kartou
 • v hotovosti
 • vopred prevodom
 • vopred online platobnou kartou
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

Pri nákupe na diaľku pomocou prepravnej služby je možná platba

 • online kartou
 • na dobierku - dobierku je možné uhradiť v hotovosti, alebo pomocou platobnej karty.
 • vopred prevodom
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

 

 

Dodanie tovaru

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí. Ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

Možnosti dodania tovaru

 • Osobný odber – priamo na predajni predávajúceho
 • Prepravnou spoločnosťou – tovar sa odosiela zmluvným prepravcom na adresu zadanú kupujúcim
  • zo skladu predajni
  • zo  skladu v CZ


Neprevzaté zásielky: ak zákazník neprevezme objednaný tovar, vzniká tým predávajúcemu škoda na dopravnom a balnom, ktorá bude zákazníkovi účtovaná a v prípade nezaplatenia exekučne vymáhaná. V súlade so zákonom.

Tovar objednaný s formou úhrady prevodom, bude pripravený k osobnému odberu či odoslaný zmluvným prepravcom po obdržaní platby na účet predávajúceho.

                                                                                                                                            

Ak je k tovaru objednaná jeho úprava, ako napríklad navýšenie RAM, výmena disku, inštalácia balíčka prípravy produktu, a pod., alebo akékoľvek ďalšie úpravy, predávajúci požaduje úhradu vopred prevodom. Pokiaľ bude takýto tovar vrátený, môže predávajúci požadovať úhradu za uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

 

Prechod nebezpečenstva škody

Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže škodu spôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti. Omeškaním kupujúceho s prevzatím veci vzniká právo vec po predchádzajúcom upozornení kupujúceho vhodným spôsobom predať potom, čo kupujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak kupujúci je v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

Doba rezervácie tovaru na osobný odber je 7 dní od prijatia objednávky.
Potom bude stornovaná.
Doba rezervácie tovaru pre platbu prevodom dopredu je 7 dní.
Pokiaľ do tejto doby nebude platba doručená na náš účet, bude objednávka stornovaná.

 

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajú zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

 • veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • pri použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim
 • ak to vyplýva z povahy veci

Pri spotrebnom tovare kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch mesiacov, ak nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne s tovarom poskytovaný aj darček, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto darčekoch smie spotrebiteľ uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného plnenia.

Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak ide o použitú vec, kupujúci spotrebiteľ a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Kupujúci môže požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady
 • na odstránenie vady opravou veci
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. To neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak prodávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade má kupujúci - spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva). Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Záruka za akosť
Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záruka za akosť je zmluvnou v dĺžke 0-36 mesiacov a je uvedená u každého tovaru zvlášť priamo v detaile produktu. Je uvedená tiež na nákupnom doklade.

Zárukou na akosť nie je nijako obmedzená zákonná zodpovednosť predávajúceho za vady

Pri nákupe na IČ sa môže záručná doba líšiť. Toto je uvedené v dolnej časti nákupného dokladu.

Partner GOLD je špeciálny veľkoobchodný program určený pre kupujúcich podnikateľov v oblasti výpočtovej techniky. Existuje osobitná cenová politika a ďalšie podmienky ako 30-dňová záruka. Záručná doba plynie z odovzdania tovaru kupujúcemu; Ak bola položka odoslaná na základe zmluvy, bude plynúť od dojenia položky do miesta určenia. Ak je zakúpený tovar uvedený do prevádzky niekým iným, než je predávajúci, záručná doba sa spúšťa až od dátumu uvedenia tovaru do prevádzky, ak kupujúci nariadil uvedenie do prevádzky najneskôr tri týždne po doručení položky a riadne a včas poskytol potrebnú spoluprácu na vykonávanie služby.

 

Typy tovaru
Tovar predávaný na stránkach www.incomputer.sk je použitý, ak nie je výslovne uvedené inak. Informácie o type je uvedená u každého tovaru zvlášť to v detaile produktu

 

Nový tovar
Označenie pre všetky nové produkty zo štandardnej distribúcie

 

Použitý tovar A
Použitý tovar - výpočtová technika za bezkonkurenčné, výpredajové ceny. Tieto produkty prevažne pochádzajú z operatívnych lízingov či odkupov od veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú často profesionálne kontrolou priamo výrobcom zariadenia. V rámci tohto procesu je zaistená maximálna kvalita, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami zariadení iba u nás. Nevykonáva sa výmena batérií, ktoré sa považujú za spotrebný tovar, a preto zostávajú pôvodné.

 

Použitý tovar B
Použitý tovar - výpočtová technika za bezkonkurenčné, výpredajové ceny. Tieto produkty prevažne pochádzajú z operatívnych lízingov či odkupov od veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú často profesionálne kontrolou priamo výrobcom zariadenia. V rámci tohto procesu je zaistená maximálna kvalita, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami zariadení iba u nás. Nevykonáva sa výmena batérií, ktoré sa považujú za spotrebný tovar, a preto zostávajú pôvodné. Kusy môžu mať povrchová poškodenie zodpovedajúce pravidelnému užívateľskému používanie, chýbajúce krytky portov či kozmetické defekty neovplyvňujúci samotnú funkčnosť zariadenia.

 

Predvádzací tovar A
Krátkodobo použitý tovar - predstavuje naprosto jedinečnú alternatívu k novým produktom. Ide predovšetkým o nevyprodané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, kupujúci môže dostať to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru. Veľmi často môžete tiež využívať plnej či skrátenej továrenské záruky v autorizovaných servisných strediskách výrobcu, rovnako ako nadštandardného servisu inComputer.

 

Predvádzací tovaru B
Krátkodobo použitý tovar - predstavuje naprosto jedinečnú alternatívu k novým produktom. Ide predovšetkým o nevyprodané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, kupujúci môže dostať to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru. Veľmi často môžete tiež využívať plnej či skrátenej továrenské záruky v autorizovaných servisných strediskách výrobcu, rovnako ako nadštandardného servisu inComputer. Kusy môžu mať povrchová poškodenie zodpovedajúce pravidelnému užívateľskému používanie, chýbajúce záslepky portov či kozmetické defekty neovplyvňujúci samotnú funkčnosť zariadenia.

 

Fotografie tovaru použité na stránkach www.incomputer.sk sú iba ilustratívne.

Spoločnosť inComputer.sk s.r.o. sa zaoberá predajom výpočtovej techniky zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu môžu mať zariadenie cudzojazyčné klávesnice doplnené o profesionálne prelepky zo slovenskými či českými znakmi. Operačný systém je vždy v slovenskom či českom jazyku a plne lokalizovaný tak, aby bola zariadenia okamžite pripravená na použitie. U použitých kusov sa zmluvná záruka za akosť nevzťahuje na batérie a môže vzniknúť odchýlka parametrov a príslušenstva od originálnej špecifikácie výrobcu.

 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o

 • kúpnu zmluvu - odo dňa prevzatia tovaru
 • zmluvu, ktorého predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí - odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a to spotrebiteľovi predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

inComputer.sk s.r.o.

Blumentálska 19

811 07 Bratislava

 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo bankovým prevodom.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmu pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť vyplatiť peňažné prostriedky. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak má predávajúci nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá predávajúcemu a umožní tak jeho kontrolu. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Vzor tlačiva odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúci podnikateľ nemá nárok vrátenia tovaru do 14 dní. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku je právo spotrebiteľa nie podnikateľa. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. Ak nám kupujúci podnikateľ odošle v tejto lehote tovar, bude mu odoslaný späť na jeho náklady.

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu kupujúcemu podnikateľovi. Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí ak

 • došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci
 • kupujúci použil vec ešte pre objavením vady
 • kupujúci spôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim jednaním alebo opomenutím
 • kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak vec pozmenil pri obvyklom použití, ak sa stalo tak len sčasti a predávajúci umožní kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti kupujúci predávajúcemu čo ešte vrátiť môže, a dá náhradu vo výške, v akej mal z použití veci prospech
 • kupujúci podnikateľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.


Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti viď v Reklamačnom poriadku).

Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je obchod@incomputer.sk. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 01.1.2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkarňach inCoputer.sk alebo elektronicky na www.incomputer.sk. inComputer si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak je ustanovenie podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, namiesto neplatných ustanovení, vykoná sa ustanovenie, aby sa neplatné ustanovenie zosúladili s platným ustanovením. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.