Súhlas so spracovaním osobných údajov

(ďalej len "súhlas") udelený Spoločnosti inComputer.sk s.r.o., IČO: 54256216, se sídlem Blumentálska 7896/19, 811 07 Bratislava, (ďalej aj ako „Správce“) dotknutou osobou, ktorej identifikačné údaje vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska boli poskytnuté vyplnením kontaktných údajov na webovej stránke https://www.incomputer.sk/registracia/ ďalej aj ako „Subjekt údajů“, Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba ďalej spoločne aj ako „Strany“ alebo jednotlivo „Strana“).

 

1. Správca je obchodná spoločnosť so sídlom v Českej republike, ktorá sa zaoberá najmä obchodovaním s elektronikou, viac informácií o činnosti správcu nájdete na webovej adrese: https://www.incomputer.sk

 

2. Kliknutím na políčko „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ 
a vyplnením svojich kontaktných údajov na webovej stránke https://www.incomputer.sk/registracia/
poskytujete Prevádzkovateľovi tento súhlas na manuálne a automatické spracovanie vašich osobných údajov samotným Prevádzkovateľom a prostredníctvom jeho subdodávateľov určených Prevádzkovateľom, ktoré Prevádzkovateľovi poskytnete alebo ktoré Prevádzkovateľ získa iným spôsobom, na účely a z dôvodov uvedených nižšie (ďalej aj ako „Účely“ alebo jednotlivo ako „Účel“):

3. Kliknutím na políčko „Souhlasím se zasíláním reklamních a informačních materiálů“ vyplnením svojich kontaktných údajov dávate správcovi súhlas s manuálnym a automatickým spracovaním vašich osobných údajov, ktoré správcovi poskytnete alebo ktoré správca získa iným spôsobom, na účely marketingu a zasielania reklamných ponúk, ale len v prípade, že výslovne vyjadríte súhlas so zasielaním reklamných a informačných materiálov, inak sa vaše osobné údaje na tento účel nespracúvajú. Dôvodom spracúvania vašich osobných údajov na účely marketingu a zasielania reklamných ponúk je ponuka podobných produktov alebo služieb, ktoré vám už prevádzkovateľ poskytol alebo poskytuje, ponuka doplnkových produktov alebo služieb k produktom alebo službám, ktoré vám už prevádzkovateľ poskytol alebo poskytuje, a prehĺbenie zákazníckeho vzťahu medzi prevádzkovateľom a vami s cieľom zlepšiť kvalitu produktov alebo služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje alebo má v úmysle poskytovať vám a svojim ďalším zákazníkom. 
Ak si želáte, aby sa vaše údaje spracúvali na účely marketingu a zasielania reklamných ponúk, kliknite na odkaz "Marketing a reklama súhlasím", inak sa vaše osobné údaje na tieto marketingové a reklamné účely spracúvať nebudú.

 

4. Prevádzkovateľ vás ako dotknutú osobu týmto informuje, že ste oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa elektronicky prostredníctvom tejto e-mailovej adresy vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov:

obchod@incomputer.sk,

alebo písomne poštou na adresu inComputer s.r.o., Blumentálska 7896/19, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, s poznámkou: Ochrana osobných údajov, a aby ste si mohli rovnakým spôsobom uplatniť svoje práva voči Prevádzkovateľovi, a že okrem plnenia zmluvných povinností uzatvorených medzi vami a Prevádzkovateľom alebo povinností vyplývajúcich priamo z právnych predpisov je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľom tento Súhlas. Prevádzkovateľ vás ako dotknutú osobu týmto informuje, že v súvislosti so spracovaním

vašich osobných údajov máte vo vzťahu k prevádzkovateľovi najmä tieto práva:

(a) právo na prístup k akýmkoľvek vašim osobným údajom, 
(b) právo na opravu vašich osobných údajov, 
(c) právo na vymazanie vašich osobných údajov ("právo byť zabudnutý"), 
(d) právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, 
(e) právo na prenosnosť vašich osobných údajov, 
(f) právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, 
(g) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Ak sa domnievate, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore so zákonom alebo sú nesprávne, máte právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu a v prípade, že bude žiadosť uznaná za oprávnenú, prevádzkovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Týmto nie je dotknuté vaše právo podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu údajov.

 

5. Udelením tohto súhlasu súhlasíte s tým, aby Prevádzkovateľ automaticky a manuálne spracúval vaše osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi alebo získané Prevádzkovateľom na Účely v jeho databázach a inde, a to v nasledujúcom rozsahu (ďalej spoločne len „Osobné údaje“):

6. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania vášho zmluvného vzťahu so Správcom a na dobu desiatich rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu a v prípade, že medzi vami a Správcom neexistuje priamy zmluvný vzťah, na dobu desiatich rokov odo dňa jeho udelenia Správcovi. Prevádzkovateľ vás ako dotknutú osobu týmto informuje, že máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, a to najmä týmito spôsobmi: elektronicky doručením odvolania na túto e-mailovú adresu: obchod@incomputer.sk prípadne doručením takéhoto odvolania v písomnej forme poštou na adresu inComputer.sk s.r.o., Blumentálska 7896/19, 811 07 Bratislava, Slovensko, poštou s označením: Data Protection.

 

7. Súhlasíte s tým, že na zabezpečenie plnenia vyššie uvedených Účelov je spoločnosť inComputer oprávnená preniesť osobné údaje Subjektov údajov iným stranám v Európskej únii (napr. spoločnostiam, ktoré pre spoločnosť inComputer zabezpečujú prepravu tovaru Subjektov údajov, alebo spoločnostiam, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú platobné služby, ako sú prevádzkovatelia platobných brán pre platby debetnými alebo kreditnými kartami). Tieto osoby sú povinné dodržiavať rovnaký štandard ochrany osobných údajov dotknutých osôb ako prevádzkovateľ, pričom tento štandard musí byť vždy v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a GDPR.

 

8. Udelením tohto súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s informáciami uvedenými v dokumentoch "Informácie o spracúvaní osobných údajov", ktoré sú k dispozícii na každej pobočke prevádzkovateľa a tiež na našej webovej stránke.

- nákup a predaj novej a použitej elektroniky alebo súvisiacich produktov;
- poskytovanie servisu a opráv elektroniky alebo súvisiacich výrobkov;
- predchádzanie a riešenie vzniku a zhoršenia škôd, nehôd a porušení právnych predpisov;
- zlepšenie služieb zákazníkom;
- zadávanie a uchovávanie vašich osobných údajov vo všetkých systémoch, do ktorých je zapojený Prevádzkovateľ a/alebo dodávatelia Prevádzkovateľa, aby bolo možné poskytovať služby zákazníkom, najmä: elektronický platobný systém; systém na evidenciu osôb, ktoré súhlasia so zasielaním marketingovej komunikácie; evidencia zákazníkov na účely reklamácií a služieb; a systém vernostného programu Prevádzkovateľa.
- Ďalšie účely spracovania vašich osobných údajov (prípadne podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch takéhoto spracovania) sú tieto:

(a) zabezpečenie splnenia vašej rezervácie/objednávky, 
(b) aby ste mohli uzavrieť a plniť kúpnu alebo inú zmluvu (ktorej ste zmluvnou stranou alebo o ktorej uzavretie žiadate), 
(c) prijímanie a vykonávanie platieb v súvislosti s kúpnou alebo inou zmluvou, predchádzanie nesprávnym platbám a nezákonnému nakladaniu s majetkom, 
(d) overenie vašej schopnosti plniť záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, prípadne vymáhanie vašich práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, 
(e) prijímanie a spracovanie sťažností na produkty alebo služby, ktoré vám už boli poskytnuté alebo ktoré vám poskytol Správca, 
(f) poskytovanie zákazníckej podpory a/alebo servisu v prípade poškodenia a/alebo nefunkčnosti produktov alebo služieb, ktoré vám už boli poskytnuté alebo ktoré vám poskytol Správca, 
(g) uspokojovanie nárokov vyplývajúcich z produktov alebo služieb, ktoré vám už boli poskytnuté alebo poskytované Správcom, alebo s nimi súvisiacich, uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z produktov alebo služieb, ktoré vám už boli poskytnuté alebo poskytované Správcom, alebo s nimi súvisiacich, 
(h) zostavovanie a vyhodnocovanie správ o produktoch alebo službách, ktoré vám už Správca poskytol alebo poskytuje, analyzovanie vyčerpanej kapacity produktov alebo služieb, ktoré vám už Správca poskytol alebo poskytuje, s cieľom zlepšiť dostupnosť produktov a služieb pre ostatných zákazníkov, 
(i) analýzu a opravu zdrojov akýchkoľvek chýb pri vykonávaní procesov ukladania a spracovania vašich osobných údajov, 
(j) vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov správcu, 
(k) optimalizácia webovej stránky Správcu, (l) analýza miery využitia kapacity poskytovaných produktov a služieb a analýza miery využitia ponúk Správcu zákazníkmi Správcu, 
(m) zabezpečenie spolupráce medzi Správcom a jeho dodávateľmi s cieľom umožniť plnenie vo váš prospech alebo oprávnený prospech Správcu v súlade s účelmi výslovne uvedenými v tomto súhlase, 
(n) používať certifikát Secure Sockets Layer (SSL) na zabezpečenie a šifrovanie vašich osobných údajov, 
(o) používanie "cookies", t. j. krátkych textových súborov vytvorených webovým serverom Správcu a uložených vo vašom počítači prostredníctvom vášho prehliadača, ktoré sú pri vašej opätovnej návšteve webovej stránky Správcu odoslané na server Správcu a informujú ho o vašej opätovnej návšteve, 
(p) používanie služby Google Analytics poskytovanej spoločnosťou Google, Inc., ktorá sa používa na spracovanie súborov cookie záložiek, 
(q) používanie programov alebo služieb Facebook Analytics 
(r) používanie programov alebo služieb, ako sú HotJar, Google Maps, Adobe SiteCatalyst, Facebook Custom Audience, Criteo, Google AdWords, Optimizely, Refined Ads, Aditions, Tealium, BlueKai, Myra, New Web, Cleversolutions, ktorých používanie je nevyhnutné pre technické a bezpečnostné zabezpečenie prevádzky webovej stránky Správcu.

 

(a) meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul;

(b) dátum narodenia, miesto narodenia;

(c) adresa bydliska, poštová adresa, ak sa líši od adresy bydliska;

(d) e-mailová adresa, telefónne číslo (čísla), faxové číslo;

(e) číslo kreditnej alebo debetnej karty a dátum skončenia platnosti, číslo bankového účtu;

(f) údaje o členstve vo vernostnom programe správcu;

(g) osobné údaje získané v priebehu riešenia sťažnosti a/alebo služby v súvislosti s vaším využívaním služieb a/alebo produktov správcu;

(h) súbory cookie a IP adresu počítača, z ktorého sa pripájate k správcovi.